Algemene Voorwaarden

Privacy

Algemene Voorwaarden van de ForumApp

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de ForumApp ("de App"). Door de App te downloaden, te installeren of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat u de App gebruikt.

Gebruiksvoorwaarden

1.1 U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de App en stemt ermee in om de App alleen te gebruiken voor wettige doeleinden die in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden.

1.2 U mag de App niet gebruiken voor illegale, schadelijke, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene of anderszins aanstootgevende doeleinden. Het is tevens verboden om inhoud te delen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

1.3 U mag geen misleidende informatie verstrekken bij het registreren van uw account of bij het gebruik van de App.

Accountregistratie

2.1 Om de App te gebruiken, moet u een account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en actuele registratiegegevens.

2.2 U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en u mag uw account niet delen met anderen.

2.3 U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account en u stemt ermee in om ForumApp onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik of enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account.

Intellectuele eigendom

3.1 De App en alle daarmee verband houdende inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, iconen, audio- en videoclips, zijn eigendom van ForumApp of zijn licentiegevers en zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

3.2 U verkrijgt geen eigendomsrechten op de App of de inhoud ervan door deze te gebruiken.

Gebruikersinhoud

4.1 U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die u via de App plaatst, verzendt of anderszins beschikbaar stelt ("Gebruikersinhoud").

4.2 Door Gebruikersinhoud te plaatsen, verleent u ForumApp een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, verspreiden en tonen.

4.3 U garandeert dat uw Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten.

Beperking van aansprakelijkheid

5.1 ForumApp streeft naar een ononderbroken werking en functionaliteit van de App. Echter, ForumApp biedt geen garantie voor de continue beschikbaarheid of foutloze werking van de App.

5.2 ForumApp is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de App te gebruiken.

5.3 ForumApp is niet verantwoordelijk voor de inhoud geplaatst door gebruikers van de App. U gebruikt de App op eigen risico en ForumApp is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies als gevolg van dergelijke inhoud.

Wijzigingen en beëindiging

6.1 ForumApp behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht na publicatie van de bijgewerkte Voorwaarden in de App.

6.2 ForumApp kan uw recht om de App te gebruiken opschorten of beëindigen indien u deze Voorwaarden schendt.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

7.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin ForumApp is gevestigd.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam waar de vereniging Forum voor Democratie is gevestigd.

Door het gebruik van de ForumApp stemt u in met deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u de App niet te gebruiken.